ładowarka
  • Bezpłatna dostawa przy zamówieniach powyżej 300zł

Regulamin Sklepu Internetowego EVENT Style

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://event-style.pl/

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługodawca/Sprzedawca – Event Style Sara Kuraj,
adres siedziby: ul. Różana 6/9, 11-400 Kętrzyn
NIP: 7422189590,
REGON: 382781470,
adres poczty elektronicznej: biuro@event-style.pl
tel.:  +48 512 486 807

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

Ustawa o prawach konsumenta, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona https://event-style.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://event-style.pl/zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://event-style.pl/zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług strony https://event-style.pl/zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Rodzaj i zakres usług w sklepie internetowym Event Style

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  • Formularz Kontaktowy.
  • Formularz Zamówienia,

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Warunki świadczenia usług

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

Sposoby oraz terminy płatności

Usługodawca udostępnia Usługobiorcę sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

  • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

W przypadku wyboru przez Usługobiorcę płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Sposoby dostawy oraz odbioru zamówienia

Dostawa produktu do klienta jest odpłatna. Termin dostawy produktu do klienta jest ustalany z klientem poprzez formularz zamówienia lub kontakt telefoniczny tuż po zamówieniu,

Dostawa realizowana jest 6 dni w tygodniu Pon.-Pt. od 09:00 do 17:00.  Sob. od 09:00 do 15:00

Najwcześniejsza dostawa zamówienia jest realizowana po godzinie 12. W innym pilnych przypadkach, przed zamówieniem należy skontaktować się telefonicznie.

Sposoby dostawy/odbioru:

  • Dostawa kurierska,
  • Odbiór osobisty pod adresem: Pułkownika Stanisława Dąbka Targ/8 lokal 12, 81-167 Gdynia

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
X
Zadzwoń
Dołącz do naszego newslettera i otrzymaj 10% rabatu Dbamy o naszych klientów - zawsze byłeś integralną częścią tego, kim jesteśmy. Dołącz dziś.